Algemene Leveringsvoorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Berdami Verzekeringen,

gevestigd te Bussum aan de Huizerweg 10a, 1402 AA, hierna te noemen “Berdami Verzekeringen B.V.”

en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Berdami Verzekeringen B.V en alle voor haar werkzame personen.  

De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voornoemde bestuurders en/of personen niet meer voor Berdami Verzekeringen B.V

werkzaam zijn. De wederpartij van Berdami Verzekeringen B.V is degene aan wie Berdami Verzekeringen B.V enige offerte

heeft verstrekt, aanbiedingen heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.

Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als

de “opdrachtgever”.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid


1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Berdami Verzekeringen B.V gedane aanbiedingen,

offertes en acceptaties daarvan en/of  wanneer Berdami Verzekeringen B.V zich verplicht tot het leveren van diensten

of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie

van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst, zijn niet van toepassing, tenzij deze door

Berdami Verzekeringen  B.V zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

1.2    Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Berdami Verzekeringen B.V slechts

voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Berdami Verzekeringen B.V en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.3    Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zal blijken te zijn, zal alleen de betreffende bepaling

niet van toepassing zijn. Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

 

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.


2.1    Offertes en tarieven van Berdami Verzekeringen B.V zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.2    Aan Berdami Verzekeringen B.V verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van

Berdami Verzekeringen B.V, niet tot resultaatverplichtingen.

2.3    Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Berdami Verzekeringen B.V een opdracht

schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Berdami Verzekeringen B.V is bevoegd om aan

haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.4    In het geval opdrachtgever per e-mailbericht enige (verzekerings) aanvraag heeft gedaan en opdrachtgever binnen 24 uur

na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) Berdami Verzekeringen B.V heeft ontvangen,

dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd.

Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van)

Berdami Verzekeringen B.V wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te verwittigen dat het bericht (de medewerker van)

Berdami Verzekeringen B.V heeft bereikt.

2.5    Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door Berdami Verzekeringen B.V aan deze verstrekte

informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Berdami Verzekeringen B.V gegeven advies in het kader van een aan

haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Berdami Verzekeringen B.V het tegendeel blijkt.

 

Artikel 3: Inschakeling derden


3.1    Het is Berdami Verzekeringen B.V toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig,

gebruik te maken van derden. Berdami Verzekeringen B.V zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleg

plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Berdami Verzekeringen B.V is niet

aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

 

Artikel 4: Honorarium en betaling


4.1    Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van Berdami Verzekeringen B.V wordt voldaan.

Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen bedragen of er

kan een uurtarief worden overeengekomen.  Het honorarium is exclusief omzetbelasting (BTW) tenzij anders aangegeven.

4.2    Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend.

Berdami Verzekeringen B.V is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de

overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten  die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of

andere kosten, welke de kostprijs van Berdami Verzekeringen B.V beïnvloeden.

4.3    Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door

Berdami Verzekeringen B.V voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

De opdrachtgever is zich ervan bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben,

dat de door hem, na bemiddeling van Berdami Verzekeringen B.V, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden

voor het verzekerde risico.

4.4    Verrekening door de opdrachtgever van de door Berdami Verzekeringen B.V gefactureerde premies en bedragen met een door de

opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever is niet toegestaan.

4.5    Indien de opdrachtgever de verschuldigde premies en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever

daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden.

Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan Berdami Verzekeringen B.V te voldoen, kan

de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale  bedrag tevens gehouden

zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.

4.6    Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens

van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.7    Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Berdami Verzekeringen B.V aanleiding geeft, is

Berdami Verzekeringen B.V bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid over

zijn betalingsverplichting heeft verschaft.

 

Artikel 5: Termijnen


5.1    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Berdami Verzekeringen B.V opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar

verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

 

Artikel 6: Medewerking door de opdrachtgever


6.1    De opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Berdami Verzekeringen B.V die zij

nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst

op opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking

van Berdami Verzekeringen B.V zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichting heeft voldaan,

is Berdami Verzekeringen B.V bevoegd, over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

6.2    De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan

Berdami Verzekeringen B.V verschafte informatie.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid van Berdami Verzekeringen B.V


7.1    Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van volledigheid van alle door hem aan Berdami Verzekeringen B.V

alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Berdami Verzekeringen B.V bij de uitvoering van  de opdracht ingeschakelde

personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van

Berdami Verzekeringen B.V wordt uitgekeerd. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over

de beroepsaansprakelijkheidsverzekering  verstrekt.

7.2    In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Berdami Verzekeringen B.V in een specifiek geval

geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van Berdami Verzekeringen B.V alsmede bij

haar bestuurders, haar werknemers en de door Berdami Verzekeringen B.V bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt

tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag  ligt, aan de opdrachtgever in rekening

gebrachte honorarium dan wel de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.

7.3    De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de

verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

7.4    Berdami Verzekeringen B.V is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van

onjuiste onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

7.5    Berdami Verzekeringen B.V is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door

Berdami Verzekeringen B.V gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Berdami Verzekeringen B.V.

kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

7.6    Berdami Verzekeringen B.V is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door

opdrachtgever aan Berdami Verzekeringen B.V verzonden (e-mail) berichten Berdami Verzekeringen B.V niet hebben bereikt.

7.7    Berdami Verzekeringen B.V is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever

de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van Berdami Verzekeringen B.V, afgesloten verzekeringen

of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van Berdami Verzekeringen B.V niet of niet tijdig heeft voldaan.

7.8    Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Berdami Verzekeringen B.V voor schade welke veroorzaakt is door de

opzet of roekeloosheid van haar ondergeschikten.

7.9    De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Berdami Verzekeringen B.V indien

Berdami Verzekeringen B.V zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens

de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan vóór het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben

op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

 

Artikel 8: Overmacht


8.1    Berdami Verzekeringen B.V is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien dit voor

Berdami Verzekeringen B.V redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Berdami Verzekeringen B.V

ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

8.2    Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Berdami Verzekeringen  B.V geldt in ieder geval niet als toerekenbaar

en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders

en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder

uitvoer-invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van

Berdami Verzekeringen B.V kan worden gevergd.

 

Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens


9.1    Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij

gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of

geheim heeft te gelden.

9.2    Door de opdrachtgever aan Berdami Verzekeringen B.V verstrekte persoonsgegevens zullen door Berdami Verzekeringen B.V

niet worden gebruikt voor of verstrek worden aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar

verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Berdami Verzekeringen B.V

op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een

daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

9.3    Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglijst e.d. van Berdami Verzekeringen B.V,

zal Berdami Verzekeringen B.V de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen


10.1    Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Berdami Verzekeringen B.V is het Nederlandse recht van toepassing.

10.2    Berdami Verzekeringen B.V is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.004773.

Enig geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan

worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening .

 

Artikel 11: Verval van recht


11.1    Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Berdami Verzekeringen B.V

in verband met door Berdami Verzekeringen B.V verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de

opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de rechten en bevoegdheden.